2018, മാർച്ച് 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ദീർഘദർശി

നെഞ്ചു വേദനയാലയാൾ
നെരിപിരികൊണ്ടലമുറയിട്ടു...
ഇയർഫോണാലിരുവോട്ടയുമടച്ച
ശ്രീമതിയെങ്ങനെ കേൾക്കാൻ..!
കിടന്ന കിടപ്പിൽ വലിപ്പു തുറന്ന്
നാടപഞ്ഞികൾ തപ്പിയെടുത്തു.
താടി മൂർദ്ദാവിലു  വലിച്ചുകെട്ടി,
രണ്ടു മൂക്കിലും പഞ്ഞി വെച്ചു,
മടമ്പ് കുത്തി പെരുവിരലുകൾ
ചേർത്ത് ഇരു കണ്ണും അടച്ച്
മരണത്തിനയാൾ കീഴ്പ്പെട്ടു.
ന്നട്ടും മേനി ചൂടാറും മുന്നെ
കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചയാൾ
കാതോർത്തു.."ദീർഘദർശി"